EN ISO 3834

Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala

Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala

EN ISO 3834 je serija standarda kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala.

Standardi iz serije EN ISO 3834 definišu odgovarajuće zahteve koje proizvođač zavarenih delova mora da ispuni, kako u radionici tako i na lokacijama na terenu.

Primena standarda EN ISO 3834 nije vezana za vrstu proizvoda.

Serija standarda EN ISO 3834 obuhvata:

 • EN ISO 3834-1 – Zahtevi kvaliteta za zavarivanje topljenjem metalnih materijala
  Deo 1: Kriterijumi za izbor odgovarajućeg nivoa zahteva za kvalitet
 • EN ISO 3834-2 – Zahtevi kvaliteta za zavarivanje topljenjem metalnih materijala
  Deo 2: Sveobuhvatni zahtevi kvaliteta
 • EN ISO 3834-3 – Zahtevi kvaliteta za zavarivanje topljenjem metalnih materijala
  Deo 3: Standardni zahtevi za kvalitet
 • EN ISO 3834-4 – Zahtevi kvaliteta za zavarivanje topljenjem metalnih materijala
  Deo 4: Elementarni zahtevi kvalitet
 • EN ISO 3834-5 – Zahtevi kvaliteta za zavarivanje topljenjem metalnih materijala
  Deo 5: Dokumentacija koja se primenjuje
 • EN ISO 3834-6 – Zahtevi kvaliteta za zavarivanje topljenjem metalnih materijala
  Deo 6: Uputstvo za implementaciju ISO 3834

Zahtevi standarda odnose se prvenstveno na kompetentnost osoblja i adekvatnost opreme. Ispunjavanje ovih zahteva predstavlja garanciju da je zavarivanje, kao jedan od specijalnih procesa, izvedeno na odgovarajući način i time proizvođač dokazuje svoju sposobnost da proizvede zavaren proizvod i/ili konstrukciju u skladu sa zahtevanim kriterijumima.

Kome je namenjen EN ISO 3834?

Sistemi upravljanja kvalitetom u zavarivanju namenjeni su svim organizacijama koje se bave zavarivanjem u proizvodnji proizvoda.

Implementacija EN ISO 3834

Implementacija EN ISO 3834 obuhvata sledeće korake:

 • informisanje korisnika usluga o procesu implementacije i sertifikacije EN ISO 3834;
 • organizacija (proizvođač) mora da obezbedi dovoljan broj kompetentnog osoblja za realizaciju ugovora (koordinator zavarivanja, zavarivači/operateri zavarivanja);
 • dokumentovanje postupaka i evidencija;
 • upravljanje procesom zavarivanja, obuka osoblja, kvalifikacija tehnologije zavarivanja;.
 • interni audit;
 • prijava za sertifikaciju;

Sertifikacija EN ISO 3834

Sertifikaciju prema zahtevima EN ISO 3834 vrše akreditovana sertifikaciona tela. Organizacija mora da ispuni zahteve koji su klasifikovani u 22 poglavlja.
Sertifikat je garancija da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala i na taj ispunjava zahteve klijenata i ostalih zainteresovanih strana.

Koristi od primene EN ISO 3834

Koristi koje organizacija ostvaruje implementacijom i sertifikacijom EN ISO 3834 su: