ISO 14001

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

ISO 14001 je međunarodno priznat standard za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine koji jasno predstavlja način uvođenja efikasnog sistema za upravljanje zaštitom životne sredine.

ISO 14001 obuhvata:
 • Opšte zahteve za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine;
 • Utvrđivanje ekološke politike;
 • Utvrđivanje ekoloških aspekata i uticaja;
 • Razumevanje konteksta organizacije;
 • Zahteve zainteresovanih strana;
 • Mere koje se odnose na rizike i prilike;
 • Identifikaciju ekoloških zakona i propisa;
 • Ciljeve zaštite životne sredine i programe za ostvarivanje istih;
 • Zadatke, odgovornosti i ovlašćenja;
 • Planiranje, izvršenje i delovanje;
 • Pripremljenost za reagovanje u vanrednim situacijama;
 • Utvrđivanje neusaglašenosti i korektivne mere;
 • Proveravanje sistema ekološkog menadžmenta;
 • Preispitivanje upravljanja.

Implementacijom ISO 14001 Vaša organizacija na efektivan način obezbeđuje upravljanje uticajima na životnu sredinu i pokazuje svim zainteresovanim stranama opredeljenost za zaštitu životne sredine.

Kome je namenjen ISO 14001?

ISO 14001 je globalni standard namenjen organizacijama koje žele implementirati i poboljšavati sistem menadžmenta zaštitom životne sredine kao i osigurati delovanje u skladu sa utvrđenom ekološkom politikom.

ISO 14001 je od značaja za svaku organizaciju uključujući:

 • sve organizacije (od malih do velikih);
 • visokorizične organizacije i niskorizične uslužne organizacije;
 • sve industrijske sektore;
 • organizacije koje se bave proizvodnjom i preradom;
 • proizvođače opreme i dr.

Sertifikacija ISO 14001

Sertifikaciju uspostavljenog sistema menadžmenta zaštitom životne sredine vrše nezavisna akreditovana sertifikaciona tela.
Sertifikovan sistem menadžmenta zaštitom životne sredine podiže ugled organizacije kod poslovnih partnera i javnosti i pokazuje interesnim grupama Vašu predanost zaštiti životne sredine, što u velikoj meri pozitivno utiče na organizaciju i otvara nove mogućnosti na tržištu.

Koristi od primene ISO 14001