ISO 27001

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

ISO 27001 je međunarodno priznat standard za sistem menadžmenta bezbednošću informacija koji omogućuje organizaciji prepoznavanje i sistemsku obradu rizika i implementaciju određenih kontrolnih mera radi očuvanja poverljivosti, celovitosti i raspoloživosti informacijske imovine kao što su financijske informacije, intelektualno vlasništvo, informacije od značaja i informacije koje vam poveri treća strana. Osnovni cilj sistema je osigurati i zaštiti informacije Vaše organizacije od zloupotrebe ili gubitka.

ISO 27001 sadrži zahteve koje organizacija treba da ispuni da bi implementirala sistem menadžmenta bezbednošću informacija. Osnovni cilj sistema je osigurati i zaštiti informacije Vaše organizacije od zloupotrebe ili gubitka.

Implementacijom ISO 27001 Vaša organizacija na efektivan način obezbeđuje upravljanje informacijskom sigurnošću.

Kome je namenjen ISO 27001?

ISO 27001 može da primeni svaka organizacija bez obzira na oblast poslovanja, a koja želi da primeni procedure za smanjivanje rizika koji se odnose na zloupotrebu i gubitak svih tipova podataka, poverljivost istih i dr.

ISO 27001 je značajan za svaku organizaciju koja želi ili je obavezna da formalizuje i unapredi poslovne procese oko bezbednosti informacija, privatnosti i obezbeđenja svojih informacionih sredstava.

Organizacije koje rukuju osetljivim podacima treba da budu pripremljene za rizike po bezbednost informacija.

Sertifikacija ISO 27001

Sertifikaciju uspostavljenog sistema menadžmenta bezbednošću informacija vrše nezavisna akreditovana sertifikaciona tela.

Sertifikovan sistem menadžmenta bezbednošću informacija podiže ugled organizacije kod poslovnih partnera i javnosti i pokazuje interesnim grupama da je Vaš sistem menadžmenta bezbednošću informacija usaglašen sa najboljom međunarodnom praksom u oblasti bezbednosti informacija.

Koristi od primene ISO 27001

Koristi koje organizacija ostvaruje implementacijom sistema menadžmenta bezbednošću informacija su: