ISO 45001

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

ISO 45001 je međunarodno priznat standard za sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koji je kompatibilan sa odredbama ISO 9001 i ISO 14001 sistema za upravljanje.

ISO 45001 sadrži zahteve koje organizacija treba da ispuni da bi implementirala sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

ISO 45001 obuhvata:

 • Kontekst organizacije;
 • Razumevanje potreba i očekivanja radnika i drugih zainteresovanih strana
 • Liderstvo i posvećenost;
 • Konsultovanje i učestvovanje radnika;
 • Organizacionu strukturu i odgovornosti svih zaposlenih po pitanju zaštite zdravlja i
 • bezbednosti na radu;
 • Politiku zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Mere koje se odnose na rizike i prilike;
 • Utvrđivanje primenljivih zakonskih i drugih zahteva;
 • Identifikaciju opasnosti, procenu rizika i kontrolu rizika;
 • Ciljevi bezbednosti na radu i planiranje njihovog ostvarivanja;
 • Aktivnosti planiranja;
 • Obuku, svest i kompetentnost svih zaposlenih;
 • Operativnu kontrolu nad svim aktivnostima u organizaciji;
 • Procedure i resurse za razvoj, primenu, ostvarivanje, preispitivanje i održavanje politike
 • zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih;
 • Vrednovanje performansi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Poboljšavanje.

Implementacijom ISO 45001 Vaša organizacija na efektivan način obezbeđuje upravljanje rizicima koji imaju uticaj na zdravlje i bezbednost na radu zaposlenih i posetilaca u radnom okruženju.

Kome je namenjen ISO 45001?

ISO 45001 može da primeni svaka organizacija bez obzira na oblast poslovanja, a koja želi da primeni procedure za smanjivanje rizika koji imaju uticaj na zdravlje i bezbednost na radu zaposlenih i posetilaca.

Sertifikacija ISO 45001

Sertifikaciju uspostavljenog sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu vrše nezavisna akreditovana sertifikaciona tela.
Sertifikovan sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu podiže ugled organizacije kod poslovnih partnera i javnosti i pokazuje interesnim grupama Vašu predanost zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu zaposlenih i posetilaca.

Koristi od primene ISO 45001

Koristi koje organizacija ostvaruje implementacijom sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu su: