ISO 50001

Sistem menadžmenta energijom

Sistem menadžmenta energijom

ISO 50001 je međunarodno priznat standard za sistem menadžmenta energijom koji obezbeđuje organizacijama racionalno upravljanje energijom i niže troškove poslovanja.

Sistemom upravljanja energijom koji definiše standard ISO 50001, uspostavlja se program uštede energije kojim se ostvaruje energetska efikasnost i konkurentnije poslovanje.

ISO 50001 sadrži zahteve koje organizacija treba da ispuni da bi implementirala sistem menadžmenta energijom.

ISO 50001 zahteva da organizacija utvrdi:

  • za koje sve potrebe koristi energiju;
  • izvore iz kojih koristi energiju;
  • količinu energije koju koristi;
  • zahteve zakona i propisa koje mora da ispuni;
  • indikatore učinka energetske efikasnosti i dr.;

Implementacijom ISO 50001 Vaša organizacija na efektivan način obezbeđuje optimizaciju utroška energije i efektivan proces upravljanja energijom u organizaciji.

Kome je namenjen ISO 50001?

ISO 50001 može da primeni svaka organizacija bez obzira na veličinu i delatnost.

Standard se najčešće primenjuje u industriji, mada se može primeniti na bilo koju vrstu organizacije koja želi efektivno upravljanje upotrebom energije i njenom efikasnošću.

Sertifikacija ISO 50001

Sertifikaciju uspostavljenog sistema menadžmenta energijom vrše nezavisna akreditovana sertifikaciona tela.

Sertifikovan sistem menadžmenta energijom podiže ugled organizacije kod poslovnih partnera i javnosti i pokazuje interesnim grupama Vašu predanost efikasnom i odgovornom upravljanju energijom.

Koristi od primene ISO 50001

Koristi koje organizacija ostvaruje implementacijom sistema menadžmenta energijom su: