ISO 9001

Sistem menadžmenta kvalitetom

Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 9001 je međunarodni standard za sistem menadžmenta kvalitetom koji doprinosi unapređenju poslovanja i uspehu organizacije kao i povećanom zadovoljstvu svih zainteresovanih strana.

Organizacije primenjuju sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima ISO 9001 da bi zadovoljile potrebe i očekivanja svojih korisnika, odnosno da bi stekle njihovo poverenje da u kontinuitetu proizvode i isporučuju kvalitetan proizvod ili pružaju kvalitetnu uslugu.

ISO 9001 ne odnosi se na sam proizvod nego na sistem poslovanja organizacije koji uključuje: kontekst, organizacije, zahteve zainteresovanih strana, procesni i sistemski pristup, upravljanje dokumentovanim informacijama, odgovornost rukovodstva, utvrđivanje odgovornosti i ovlašćenja, utvrđivanje ciljeva i praćenje realizacije istih, rizike i prilike, upravljanje resursima, kompetentnost zaposlenih, realizacija operativnih aktivnosti, uzajamno korisne odnose sa isporučiocima, praćenje i merenje zadovoljstva korisnika, praćenje i merenje procesa i proizvoda, upravljanje neusaglašenostima, analizu podataka, stalna poboljšanja i dr.).

ISO 9001 međunarodni standard je bazni standard i omogućava organizaciji da integriše svoj sistem menadžmenta kvalitetom sa zahtevima drugih sistema menadžmenta.

Zahtevi sistema menadžmenta kvalitetom specificirani u standardu ISO 9001 komplementarni su sa zahtevima za proizvode.

Sistem menadžmenta kvalitetom podstiče usvajanje i primenu procesnog pristupa koji omogućuje identifikaciju i utvrđivanje procesa, opis načina na koji se oni sprovode, definisanje odgovornosti za njihovo sprovođenje, kontrolisanje realizacije, merenje efektivnosti procesa definisanim parametrima, pokretanje, realizaciju i merenje efektivnosti  korektivnih mera i stalna poboljšanja.

Kome je namenjen ISO 9001?

ISO 9001 je pogodan za svaku organizaciju koja želi da unapredi način poslovanja i upravljanja, bez obzira na veličinu ili sektor kojem pripada.

Sertifikacija ISO 9001

Kada se utvrdi da je uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom kompletan i efektivan, pristupa se procesu sertifikacije i sprovodi se odgovarajuća procedura.

Sertifikaciju vrše nezavisna akreditovana sertifikaciona tela, a sertifikat se izdaje na period od tri godine. U toku 3 godine važenja sertifikata sprovode se 2 nadzorne provere od strane sertifikacionog tela da bi se utvrdilo da li sistem menadžmenta kvalitetom ispunjava zahteve standarda ISO 9001 i da li se efektivno primenjuje i poboljšava.

Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom je dokaz kvaliteta poslovanja, garancija kvaliteta proizvoda/usluge i propusnica za ulazak na svetsko tržište jer zainteresovane strane žele da sarađuju sa organizacijama koje imaju uređeno poslovanje.

Koristi od primene ISO 9001