KONSALTING

Implementacija sistema menadžmenta prema zahtevima ISO standarda predstavlja projekat koji sadrži sledeće faze:

Informisanje klijenta o usluzi za koju je zainteresovan

I faza

U ovoj fazi pružamo Vam sve potrebne informacije o:
– Sistemu menadžmenta koji želite da implementirate;
– Postupku implementacije sistema menadžmenta;
– Potrebnim resursima;
– Vremenu potrebnom za realizaciju projekta;
– Koristima od uvođenja odgovarajućeg sistema menadžmenta;
– Postupku sertifikacije i dr.

Identifikacija poslovanja organizacije, pregled i analiza postojećeg stanja sistema

II faza

U ovoj fazi vrši se identifikacija poslovanja organizacije i analiza postojećeg stanja sistema menadžmenta organizacije i poređenje istog sa zahtevima standarda.
Kao rezultat analize izrađuje se izveštaj o sprovedenoj GAP analizi sa aktivnostima koje treba realizovati da bi se postojeći sistem organizacije usaglasio sa zahtevima standarda.

Izrada plana realizacije projekta

III faza

Plan realizacije projekta sadrži faze, aktivnosti, rokove, potrebne resurse i odgovorna lica.
Projektni pristup omogućava nam da projekat realizujemo u roku, efektivno i efikasno, uključujući krajnje zadovoljstvo Vas kao korisnika usluga.
Plan realizacije projekta dostavlja se najvišem rukovodstvu.

Obuka zaposlenih

IV faza

Efikasna realizacije projekta iziskuje:
– Obuku kadrova i definisanje odgovornosti stručnog osoblja za izradu i primenu dokumentacije;
– Obuke po određenim temama koje su neophodne za uvođenje odgovarajućeg sistema menadžmenta;

Izrada dokumentovanih informacija

V faza

MV INTERNATIONAL koristi metodologiju koja obuhvata sledeće aktivnosti:
– Analiza procesa i njihove interakcije:
– Analiza postojećih dokumentovanih informacija da bi se koristila pozitivna iskustva i rešenja iz dosadašnje prakse organizacije;
– Izrada dokumentovanih informacija na osnovu:

  • analize stanja u procesima i interakcijama između istih;
  • stručnog znanja zaposlenih organizacije korisnika usluga i njihovih spoljnjih saradnika;
  • kompetentnosti konsultanta;
  • zahteva standarda i odgovarajuće zakonske regulative;

Kada se izrade dokumentovane informacije iste se preispitivaju i odobravaju od strane odgovornih lica za procese organizacije korisnika usluga.

Primena dokumentovanih informacija

VI faza

Nakon izrade dokumentovanih informacija prelazi se na njihovu primenu u praksi što praktično predstavlja primenu sistema menadžmenta u praksi.
U ovoj fazi zaposleni se obučavaju za primenu dokumentovanih informacija u praksi.

– stručnog znanja zaposlenih organizacije korisnika usluga i nihovih spoljnjih saradnika;
– kompetentnosti konsultanta;
– zahteva standarda i odgovarajuće zakonske regulative;

Kada se izrade dokumentovane informacije ista se preispitivaju i odobravaju od strane odgovornih lica za procese organizacije korisnika usluga.

Interni audit

VII faza

Interni audit sprovodi se da bi se utvrdila eventualno slaba mesta u sistemu kako bi se ista otklonila u cilju poboljšavanja sistema menadžmenta.
Primena i funkcionisanje sistema menadžmenta, kao i ocena spremnosti za sertifikaciju vrši se također putem internog audita.

Definisanje korektivnih mera

VIII faza

Ukoliko se u toku internog audita utvrde neusaglašenosti, za iste se definišu korektivne mere, a nakon sprovedenih mera vrši se provera efektivnosti istih.odgovarajuće zakonske regulative;Kada se izrade dokumentovane informacije ista se preispitivaju i odobravaju od strane odgovornih lica za procese organizacije korisnika usluga.

SERTIFIKACIJA

IX faza

Nakon uspešne implementacije odgovarajućeg sistema menadžmenta vrši se sertifikacija istog od strane akreditovanig sertifikacionog tela.
Nakon pozitivnog izveštaja sa audita izdaje se sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta sa odgovarajućim standardom.
Sertifikat se izdaje na period od 3 godine, pri čemu se u toku navedenog perioda, od strane sertifikacionog tela sprovode nadzorni auditi na godinu dana.

Održavanje i poboljšavanje sertifikovanog sistema menadžmenta

X faza

Nakon sertifikacije, sistem menadžmenta se održava i poboljšava.
Naše usluge održavanja i poboljšavanja sistema menadžmenta daju doprinos efektivnosti i efikasnosti Vašeg sistema kao i permanentno praćenje i primenu novih trendova u razvoju sistema menadžmenta.

Efektivnost primenjene metodologije

Našim načinom projektovanja i implementacije sistema menadžmenta obezbeđujemo:

   Projektovanje sistema u skladu sa veličinom organizacije, složenosti procesa, broju,strukturi i kompetentnosti zaposlenih, tehnologijom koja se primenjuje, proizvodnom/uslužnom programu ...
   Jasno definisane odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih čime se eliminiše mogućnost za kolektivnu odgovornost;
  Obezbeđivanje objektivnih dokaza da su određene aktivnosti izvršene;
   Usklađenost u obavljanju poslova jer se isti zasnivaju na dokumentovanim procedurama, uputstvima, planovima i dr.
   Sledljivost, jer se dobro dokumentovanim sistemom može utvrditi gde su nastali propusti kao i uzroci istih;
   Efektivnost i efikasnost sistema jer je sistem postavljen na stabilnu osnovu i kao takav pogodan za unapređenje (znanje ostaje u organizaciji);
  Zaposleni nisu opterećeni kompletnom izradom dokumentovanih informacija (beli papir) ili izmenom datih modela dokumenata;
   Dokumentovane informacije radimo zajedno tako što usaglašavamo iste sa procesima u praksi i zahtevima standarda;
   Efektivnu primenu dokumentovanih informacija u praksi jer su ista izrađena na osnovu:
  • praćenja procesa u praksi;
  • informacija dobijenih od zaposlenih iz organizacije korisnika usluga (zaposleni najbolje poznaju procese organizacije u kojoj rade);
  • stručnog znanja zaposlenih iz organizacije korisnika usluga i eventualno njihovih spoljnih stručnih saradnika;
  • kompetentnosti konsultanta;
  • zahteva standarda, odgovarajuće zakonske regulative i zahteva kupaca;
   Ponovljivost u obavljanju posla jer se adekvatnim dokumentovanjem sistema obezbeđuje obavljanje aktivnosti pravilno i na isti način bez obzira na promene uslova u organizaciji, npr. promena zaposlenih;
   Mogućnost merenja efektivnosti i efikasnosti sistema upravljanja;